incredible-marketing Arrow

Thông tin bác sĩ

Dr. John Cương Đoàn

Bác sĩ Y khoa (MD)

Chuyên về Cao huyết áp, Tiểu đường và Y khoa Thể thao

Tốt nghiệp trường Medical College of Georgia

Thường trú ở Chesterfield Family Practice, Richmond Virginia

Thường trú ở Virginia Commonwealth University Department of Family Medicine, Richmond, Virginia

Bằng đại học Bachelor of Science with High Honors, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia

Bằng đại học Bachelor of Science Magna cum Laude, Georgia State University, Atlanta, Georgia