incredible-marketing Arrow

Nhi khoa

Từ hen suyễn đến siêu vi trùng Zika, chúng tôi đều có thể bảo vệ quý vị! Chúng tôi cung cấp đầy đủ dịch vụ cho trẻ em từ 2 tháng đến 18 tuổi, gồm tất cả khám sức khoẻ trẻ em, khám tổng quát cho trường học, khám tổng quát cho thể thao, chích ngừa (Medicaid mà thôi), chích ngừa bệnh cúm, thương tích thể thao, dị ứng, hen suyễn, rối loạn xã hội, và nhiễm trùng.